طرح درس نقد سياست فرهنگي در ايران   

عباس (وريج) كاظمي گروه ارتباطات دانشگاه تهران akazemi@ut.ac.ir

 

شرح درس: درس حاضر بخشي از دروس مطالعات فرهنگي است. از اين رو مفهوم سياست، فرهنگ، قدرت را درچارچوب سنت مطالعات فرهنگي درك مي‏كند. سياست فرهنگي(Cultural Politics) در اين سنت نظري با قدرت گره خورده‏است و فرهنگ نيز عرصة تعارضات معنائي و تلقي هاي متعارض از جهان در نظر گرفته مي‏شود. از اين رو سياست فرهنگي برحسب بازنمائي جهان فهم مي‏شود به گونه‏اي كه تمامي اشكال بازنمائي فرهنگي اساسا سياسي‏اند. سياست بازنمائي(politics of representation) كه بخش قابل توجه مباحث كلاس را به خود اختصاص خواهد داد به اين معنا با قدرت گره خورده‏است كه برخي از اشكال و انواع معرفت و هويت را پديدار و برخي را پنهان مي‏سازد. هر بازنمائي جهت مند است. از سوي ديگر در كلاس به سياست گذاري فرهنگي(Cultural policy) نيز علاقمنديم. با تكيه برآراء فوكو و توني بنت به بحث سياست گذاري فرهنگي و تحليل سازمانها و نهادهاي فرهنگي مي پردازيم.در اينجا مفهوم حكومت پذيري(govermentality) و سياستهاي تفاوت(politics of difference) اهميت مي‏يابد.

سرفصل جلسات

۱. مطالعات فرهنگي منبع،‏فصل يك و دو باركر

2. مطالعات فرهنگي و سياست فرهنگي

3. زبان و بازنمائي(مقدمه‏اي بر سياستهاي بازنمائي) منبع: ارغنون شماره 7 و 8 مقاله فلسفه تحليلي و فلسفه زبان/ فلسفه تحليلي پايا فصل اول/ قدرت، زندگي روزمره احمد خالقي. 4

. قدرت ، دگربودگي و مقاومت(مقدمه‏اي بر سياستهاي تفاوت) منبع: نظم گفتار ميشل فوكو، انشتارت آگه و مقاله فوكو تحت عنوان سوژه وقدرت در كتاب دريفوس تحت ميشل فوكو عنوان فراسوي ساختارگرائي و ماركسيسم.

۵. نقد، سياستهاي فرهنگي در مطالعات فرهنگي منبع: فصل آخر كتاب باركر تحت عنوان سياست فرهنگي و سياستگذاري فرهنگي. كانت، روشن نگري چيست/ راين، نقد سياسی

 6. خوانش سياسي فرهنگ(بررسي تلقي هاي مختلف از فرهنگ) منبع: دموكراتيزه شدن فرهنگ، كارل مانهايم/ مقاله فيسك درباب فرهنگ/ مقاله مفهوم فرهنگ از فصل اول كتاب ايدلز/، منتقدان فرهنگ جانسون،لش / منطق فرهنگي در جوامع سرمايه داري/

۷. مهندسي فرهنگ، امكان يا امتناع منبع: هايك، جان گري/جيمسون، منطق فرهنگي.../

8. سياستهاي اجتماعي و سياستهاي فرهنگي(دكتر سعيدي)

9. فرهنگ و انقلاب( محافظه‏كاران انقلابي در ايران؟) منبع: محافظه‏كاري، نيزبت/ رمانتيسم و تفكر اجتماعي، سه ير و لووي/ كيتر، فرهنگ و انقلاب.

10. نقد سازمانهاي فرهنگي در ايران

۱۱. سياستهاي رسانه‏اي در ايران(دكتر فردين عليخواه)

12. اقليتهاي فرهنگي در ايران

13. بازنمائي قوميت و ايدئولوژي(دكتر رضائي)

14. بازنمائي زنان در رسانه‏هاي ايران(نابرابريهاي جنسيتي)

15. سياستهاي فرهنگي درايران(دكتر نجاتي)

 16. عدالت فرهنگي و عدالت آموزشي(دكتر رضائي)

 17. از امت سازي تا ملت سازی

 18. خود و ديگري در فرهنگ ايراني(بازخواني آراء اشميت)

 كارهاي تحقيق دانشجويان(حداقل سه مورد از موارد زير ضروري است) 1. ترجمه مقاله در حوزه سياستهاي فرهنگي و متناسب با سرفصلهاي درس 2. تدوين يك مقاله 2000 كلمه‏اي با محوريت سياستهاي فرهنگي و مطالعات فرهنگي 3. نقد يك كتاب در حوزة سياستهاي فرهنگي و چاپ آن در كتاب ماه علوم اجتماعي يا نشريه معتبر ديگر 4. تدوين مقاله 5000 كلمه‏اي در حوزه سياستهاي فرهنگي ايران( سازمانهاي فرهنگي، مصوبات فرهنگي، تحليل سريالها و فيلمها، تحليل متون و روزنامه‏ها، تحليل تصاوير،سياستهاي آموزشي).

 منابع براي مطالعه

 1. اباذري، يوسف، « رولان بارت و اسطوره و مطالعات فرهنگي، ارغنون ( 18 ) 2. اباذري، يوسف،(1377) خرد جامعه شناسي، تهران: طرح نو. 3. استريناتي، دومينيك(1380) مقدمه اي بر نظريه‏هاي فرهنگ عامه، ترجمه ثريا پاك نظر، تهران: گام نو. 4. اقتصاد فرهنگ، ميثم موسائي، پژوهشكده فرهنگ، هنر و ارتباطات(مركز پژوهشهاي بنيادي وزارت ارشاد). 5. اندرسون، پري،«معادلات و تناقضات آنتونيو گرامشي»، در شاپور اعتماد(مترجم)،معادلات و تناقضات گرامشي،تهران: طرح نو،1383 6. ايگلتون، تري(1380) پيش درآمدي بر نظريه ادبي، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مركز. 7. ايگلتون، تري(1381) درآمدي بر ايدئولوژي، ترجمه اكبر معصومي، تهران: نشر آگاه. 8. بارت، رولان، « اسطوره در زمانة حاضر» ، ترجمة يوسف اباذري، ارغنون ( 18 ) 1380 9. بشريه، حسين(1379) نظريه‏هاي فرهنگ در قرن بيستم،تهران: موسسه فرهنگي آينده پويان. 10. بلينگتون، روزاموند و....(1380) فرهنگ و جامعه، جامعه شناسي فرهنگ، ترجمه فريبا عزبدفتري، تهران: نشر قطره. 11. پايا، علي(1383) فلسفة تحليلي، مسائل و چشم اندازها، تهران: طرح نو. 12. جانسون، لزلي(1378) منتقدان فرهنگ، ترجمه ضياء موحد، تهران: طرح نو. 13. جيمسون، فردرريك و...(1379) منطق فرهنگي سرمايه‏داري متاخر، ترجمه مجيد محمدي و ديگران، تهران، نشر هرمس:1-70. 14. درآمدي بر جامعه شناسي و اقتصاد فرهنگ در ايران امروز، مجيد محمدي، تهران: نشر قطره، 1377. 15. درپاسخ به روشنگري چيست، امانوئل كانت، در كتاب روشن نگري چيست، ترجمه سيروس آرين پور، نشر آگه. 16. دريفوس، هيويرت و رابينو، پل (1376) ميشل فوكو فراسوي ساختگرايي و هرمنوتيك، ترجمه حسين بشيريه، تهران: نشر ني. 17. ديورينگ، سايمون(1382) مطالعات فرهنگي(مجموعه مقالات)، ترجمة نيما ملك محمدي و شهريار وقفي پور، تهران: انتشارات تلخون. 18. رضائي، محمد(1384) بازتوليد سلطه از طريق گفتمان مدرسه، رساله دكتري، دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران. 19. رفتارهاي فرهنگي ايرانيان، گزارش مجلدات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 20. ساراپ، مادن، راهنمايي مقدماتي بر پسا ساختارگرايي و پسا مدرنيسم، ترجمة محمد زضا تاجيك، تهران: نشر ني. 21. سه ير رابرت، لووي ميشل(1373) رمانتيسم و تفكر اجتماعي، ترجمه يوسف اباذري، فصلنامه ارغنون، شماره2. 22. فوكو، ميشل(1376) «سوژه و قدرت»، در كتاب ميشل فوكو فراسوي ساختگرايي و هرمنوتيك، هيوبرت دريفوس و پل رابينو، ترجمه حسين بشيريه، تهران: نشر ني. 23. فيسك، جان (1381)«فرهنگ و ايدئولوژي»،ترجمه مژگان برومند، فصلنامه ارغنون، شماره 20. 24. كالر، جاناتان(1379) فردينان سوسور، ترجمه كورش صفوي، تهران: نشر هرمس. 25. كالينيكوس، الكس، ماركسيسم و فلسفه، ترجمة اكبر معصوم بيگي، تهران: نشر ديگر، 1384 26. كوش، دني(1381)مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعي، ترجمه فريدون وحيدا، تهران: سروش. 27. گري جان (1379)فون هايك، ترجمة خشايار ديهيمي، تهران: طرح نو. 28. مانهايم، كارل(1385) دموكراتيزه شدن فرهنگ، ترجمه پرويز اجلالي، تهران: نشر ني. 29. مراكز و فضاهاي فرهنگي دركشور، گزارش مجلدات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 30. نش، كيت(1384) جامعه شناسي ساسي معاصر،جهاني شدن، سياست، قدرت، ترجمه محمد تقي دلفروز، تهران: انتشارات كوير. 31. راين مايكل ،نقد سياسي، مايكل راين، ترجمه حسينعلي نوذري، فصلنامه ارغنون شماره4. 32. هال استوارت(1382)”رمز گذاري / رمز گشايي كفتمان تلويزيوني “ در سايمن دورينگ (ويراستار)، مطالعات فرهنگي، تهران: انتشارات آينده پويان 33. گوردن، كريستوفر، ماندي سايمون(1381) ديدگاههاي اروپائي سياستهاي فرهنگي، تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي. 34. هالوپ رناته (1374) آنتونيوگرامشي: فراسوي ماركسيسم و پسامدرنيسم، ترجمة محسن حكيمي، تهران: نشر چشمه 35. Chris Barker(2004)The Sage Dictionary of Cultural Studies, London: Sage. 36. Chris Barker(2004)Cultural Studies: theory and methods. 37. Nisbet,Robert(1978) Conservatism in Tome Bottomore and Robert Nisbet(ed) A History of Sociological Analysis, New York: Basic Books. 38. Ketter, David(1971)Culture and Revolution: Lucase in the Hungarian Revolutions of 1018/19, Telos. 39. de Certeau,M.,(1984) The Practice of Everyday Life, University of California Press, Berkeley. 40. Fisk,John (1998) Understanding Popular Culture, London: Routledge.

لینک
چهارشنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٥ - عباس كاظمي

   منابع دكتري مسائل اجتماعي   

واحد تهران

منابع احتمالي آزمون PHD ـ جامعه‌شناسي مسائل اجتماعي

«دانشگاه‌ تهران»

 

حوزه‌ها

Ø      هفت رويكرد در تحليل مسائل اجتماعي ـ ترجمة دكتر صديق سروستاني.

Ø      تاريخ و نظرية اجتماعي ـ ترجمة دكتر غلامرضا جمشيديها.

Ø      منطق اجتماعي ـ ديمون بواون، ترجمة دكتر نيك‌گهر.

Ø      جامعه‌شناسي جنبش‌هاي اجتماعي ـ دكتر جلايي‌پور.

Ø      تحولات فرهنگي در جوامع توسعه يافته و صنعتي ـ اينگلهارت ـ ترجمة مريم وتر.

Ø      جامعه‌شناسي جامعه‌شناسي در ايران ـ دكتر آزاد ارمكي.

Ø      بررسي مسائل اجتماعي ـ دكتر آزاد ارمكي و مهري بهار.

Ø      جامعه شناسي مسائل اجتماعي، دكتر معيد فر.

Ø      جزوه جامعه‌شناسي شهري ـ دكتر صديق سروستاني (مقطع كارشناسي ارشد).

Ø      جزوه جامعه‌شناسي قشرها و نابرابريها ـ دكتر صديق سروستاني(مقطع كارشناسي ارشد).

Ø      و ......

 

روش‌تحقيق

Ø      جزوات دكتر صديق در دورة كارشناسي ارشد.

Ø      مقالات دكتر صديق در نامة علوم اجتماعي.

Ø      جزوه 2 و 3 كتاب دكتر ساروخاني ـ روش تحقيق در علوم اجتماعي.

Ø      روشهاي پيشرفته آماري و ستاده‌هاي SPSS ـ ترجيحاً جزوات كلاسي دكتر قاضي طباطبايي.

Ø      و ....

 

نظريه‌ها

Ø      مقالات دكتر اباذري در فصلنامه ارغنون و نامة علوم اجتماعي.

Ø      مقالات دكتر توسلي در دفترنامه انجمن جامعه‌شناسي و نامة علوم اجتماعي.

Ø      خرد در جامعه‌شناسي ـ دكتر اباذري.

Ø      ريتزر، نظريه‌هاي جامعه‌شناسي معاصر، ترجمه ثلاثي(مخصوصاً فصول آخر).

Ø      Turner(1998)The struetume of sociological Theories

Ø      يان كرايب، نظريه‌هاي اجتماعي مدرن، ترجمه عباس مخبر.

 

 


آدرس: تهران ـ پل نصر(گيشا) ـ جنب دانشگاه تربيت مدرس ـ دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران ـ جهاد دانشگاهي.        تلفن: 88025255 ـ 88012434  (تلفكس)

لینک
یکشنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٥ - عباس كاظمي

   کلاسهای ترم پائیز   

مصرف رسانه‌ای و زندگی روزمره  یکشنبه ۱۰ -۱۲

تاریخ تکوین علوم اجتماعی سه‌شنبه ۱۰-۱۲

زندگی روزمره ایرانی( کارشناسی ارشد دانشگاه علم و فرهنگ) سه شنبه ۲-۴

جامعه شناسی سازمانهای رسانه ای چهارشنبه ۸-۱۰

جامعه شناسی تبلیغات چهارشنبه                     ۱۰-۱۲

نقد سیاستهای فرهنگی در ایران (کاشناسی ارشد مطالعات فرهنگی)    چهارشنبه       ۲-۵

قابل توجه دانشجویان:  به دلیل مشکلات فنی !‌هفته اول کلاسهای من تشکیل نمی شود.

لینک
دوشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٥ - عباس كاظمي

   تحقيق جامعه شناسي اقناع و تبليغ   

 

الف ـ طبقه بندي: ابتدا تصاوير و نوشته‏هاي تبليغاتي را به طور موضوعي طبقه بندي مي‏كنيم. براي مثال در يك جزوه تبليغاتي كه در اختيار من است موضوعات را بدين شكل دسته بندي كرده‏ام(البته شما مي‏توانيد موضوعات را به اشكال ديگري دسته بندي كنيد)

ü       تبليغ وسائل خانگي(يخچال، ماشين لباسشوئي، بخاري،مبلمان منزل و..)

ü       وسائل آرايشي و بهداشتي(كه خود به دو دسته مردانه و زنانه قابل تقسيم است).

ü       پوشاك، كيف و كفش(زنانه، مردانه و بچه‏گانه).

ü       زيبائي و تناسب اندام

ü       مواد غذائي

ü       وسائل و تجهيزات ماشين شخصي

ü       تبليغات آموزشي(تحصيل و...)

ü       ساير

 

ب- ميزان و سهم هركدام از طبقه‏ها چقدر است؟بعد از طبقه بندي بايد سهم هركدام از موضوعات را با درصد بيان كنيم. در اينجا شما بايد مجلات و دفترچه هاي مورد مطالعه را تمام شماري كنيد و جدولي از سهم هركدام استخراج نمائيد.

ج ـ از چه تكنيكهائي براي اقناع و تبليغ استفاده شده؟ آيا شيوه اقناع با موضوعات مختلف، تفاوت مي‏پذيرد. براي مثال، در كارتان نشان دهيد كه آيا شيوه هاي اقناعي وسائل آرايشي با وسائل آموزشي با يكديگر متفاوت است و اگر بلي براي هر موضوع چه تكنيكهاي اقناعي مورد استفاده قرار گرفته است. نمونه‏هائي از هر موضوع را به عنوان شاهد ذكر كنيد.

د – نشانه‏شناسي: آيا مي‏توانيد نمونه‏هائي از اگهي هاي تبلغاتي را نشانه شناسي كنيد.

ه – مقايسه: اگر دو جامعه مورد مطالعه متفاوت را در دست گرفته‏ايد( براي مثال، آگهي هاي دو منطقه تهران و...) تفاوتهاي موضوع و تكنيكي اقناعي را براي هر جامعه شرح دهيد.

 

 

 

 

لینک
یکشنبه ۱۳ فروردین ،۱۳۸٥ - عباس كاظمي

       

باسلام

برای درس مصرف رسانه ای تعدادی متن مقاله انگليسی فراهم کرده ام که دانشجويان بايد به چند گروه تقسيم شوند و به عنوان تکليف کلاسی هر گروه يک مقاله را ترجمه کنند. تلاش خواهيم کرد مقاله‌های ترجمه شده را به نحوی با نام دانشجويان  چاپ کنيم

دانشجويان مصرف رسانه ای ترتيبی اتخاذ نمايند قبل از پايان سال مقاله را از من تحويل بگيرند.

 

لینک
یکشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٤ - عباس كاظمي

   طرح درس‏مصرف رسانه و زندگي روزمره:   

عباس كاظمي: akazemi@ut.ac.ir

نيمسال دوم 85-84

گروه ارتباطات

دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

 

مصرف رسانه‏اي از رويكردهاي مختلف مورد بحث صاحبنظران بوده است. در پاراديم اثباتگرائي عمدتا پرسش محوري بر سر ميزان مصرف مردم از رسانه‏ها و توليدات رسانه‏اي بوده است و غالبا اين ميزان با درجه توسعه يافتگي كشورها مقايسه شده‏است. در اين سنت از بررسي نقش قدرت در برساختن توليدات رسانه‏اي غفلت شده‏است. در پارادايم نظريه انتقادي(كلاسيك) به رسانه ها به عنوان ابزار توليد در دست طبقه حاكم يا بورژوازي نگريسته شده است  و از اين زاويه نقش افسون زا و فريبنده توليدات رسانه‏اي مورد بحث قرار گرفته است. اما در پارادايم مطالعات فرهنگي نه صرفا به آنچه كه توسط رسانه توليد مي‏شود(پيام ساخته شده) و نه صرفا به توليدكنندگان و حاكمان ابزار رسانه‏اي بلكه  همچنين به استفاده كنندگان از اين پيامها توجه مي‏شود. در مكتب مطالعات فرهنگي به ويژه از نوع انگليسي آن، مطالعه مقاومت در زندگي روزمره و همين‏طور استفاده مردم از رسانه ها در دو زمينة كلي دنبال شده‏است: .الف _ مطالعاتي كه به سنت‌هال و مدل‌رمزگذاري و رمزگشايي  مرتبط است ب _ مطالعاتي كه از اين مدل دور شده و بر ديدگاه‌هاي پسا ساختارگرا تاكيد بيشتري دارند(اسميت162:2002). اين دو سنت را مي‌توان بر مبناي خاستگاه استراتژي‌هاي مقاومت از يكديگر متمايز ساخت. در سنت اول استراتژي مقاومت جزيي از ويژگي‌هاي مخاطب و موقعيت اجتماعي وي محسوب مي‌شود. در حالي‌كه،‌در سنت دوم تاكيد بيشتر بر ابهام و چندمعنايي متن است. به عبارت ديگر، در اين سنت، متن از ابهامي برخوردار است  كه امكان قرائت‌هاي گوناگون و گاه معارض را فراهم مي‌سازد ( نگاه كنيد به ترنر 2002: 95). در اين برداشت، ‌توان بالقوه براي مقاومت، جزيي از ويژگي‌هاي متن تصور مي‌شود . متن متضمن معاني فراواني است كه از « قرائت مرجح» فراتر رفته و بنابراين، معاني و لذت‌هاي گوناگوني را موجب مي‏شود.

در كلاس مصرف رسانه‏اي در زندگي روزمره، ابتدا  درباب كيفيت زندگي روزمره در جامعه‏ايراني صحبت مي‏كنيم، سپس به مناسبات توليد و مصرف در رسانه‏ها مي‏پردازيم و با استفاده از ديدگاههاي مطالعات فرهنگي در اين بحث تمركز مي‏كنيم كه مردم با رسانه‏ها چه مي‏كنند. در اينجا تاكيد بر خلاقيت در زندگي روزمره در استفاده از  توليدات رسانه‏اي‏است در عين حال نقش قدرت و ايدئولوژيها نيز مغفول نهاده نمي‏شود.

مردم با رسانه‏ها چه مي‏كنند

مگان موريس در سال 1998 مقاله‏اي مي‏نويسد تحت عنوان «مردم با مراكز خريد چه مي‏كنند؟» منظور او رد تفسيرهاي جاري از مصرف بود و اينكه به تاسي از دوسرتو برخورد مردم با مراكز خريد در واقع نوعي making است. من همين رويه را در مورد رسانه‏ها بكار مي‏گيرم. بنابراين ، در كنار پرسشهاي قديمي« مردم چقدر از رسانه ها استفاده مي‏كنند؟» يا «رسانه‏ها چه چيزي توليد مي‏كنند؟»، «رسانه‏ها با مردم چه مي‏كنند؟» ، «مردم در رسانه‏ها چگونه بازنمائي مي شوند؟» بايد به اين پرسش اساسي بپردازيم كه« مردم با رسانه‏ها چه مي‏كنند؟». در اينجاست كه بازي مردم با رسانه‏ها موضوعيت پيدا مي‏كند. ما فكر مي‏كنيم كه مطالعه بازنمايي‏هاي جامعه و شيوه‌هاي رفتار از خلال توليدات رسانه‏اي كافي نيست مثلا تحليل تصاويري كه به وسيله تلويزيون پخش مي‌شود(بازنمايي) و زماني كه تماشاگر تلويزيون صرف مي‌كند(رفتار) بايستي با مطالعه آنچه مصرف كننده فرهنگي در طول اين زمان با اين تصاوير مي‌سازد همراه گردد. بنابراين تحقيقات رسانه‏اي بايد به اين سمت نيز ميل يابد كه مردم رسانه‏ها را چگونه بكار مي‏گيرند و آنها را چگونه مصرف مي‏كنند و هدف درس حاضر تامل در باب چنين پرسشهائي است.

اهداف درس

دانشجويان در طول ترم  ياد خواهند گرفت:

·        با واژگان، مفاهيم و تئوريهاي زندگي روزمره آشنا خواهند شد.

·        نسبت به اهميت  بحث مصرف و نقش آن در جامعه در حال مدرن ايراني واقف خواهند شد.

·         به مهارت انتقادي نسبت به تحليل مصرف رسانه‏اي دست خواهد يافت.

·        نسبت به پي گيري آينده رسانه ها و مجازي شدن زندگي روزمره علاقمند خواهند شد.

·        به طور كلي ادبيات مطالعات فرهنگي را از زاويه مصرف رسانه اي دنبال خواهند كرد.

 

سرفصل‏هاي درس

1.       زندگي روزمره و مصرف

2.       مصرف رسانه اي: دوسرتو

3.       مصرف تلويزيون و جان فيسك

4.       مصرف رسانه‏اي و رمزگذاري و رمززدائي استورات هال

5.       تحقيقات مورلي

6.       اسطوره زداني رولان بارت

7.       تحليل مصرف تلويزيون در ايران با استفاده از روش مصاحبه گروهي متمركز

 

 

منابع درس

·         استرنياتي(1382) مقدمه‏اي بر نظريه‏هاي فرهنگ عامه، ترجمه ثريا پاك نظر، تهران، گام نو.

·         باكاك، رابرت (1381)مصرف، ترجمة خسرو صبري، تهران: شيرازه.

·         بنيامين، والتر (1382) «عصر بازتوليد تكنيكي عصر»،  در زيبايي‏شناسي انتقادي ،ترجمه اميد مهرگان،تهران : گام نو.

·         دوبور، گي (1382) جامعة نمايش، ترجمه بهروز صفدري، تهران: نشر آگاه.

·     فوكو، ميشل(1376) «سوژه و قدرت»، در كتاب ميشل فوكو فراسوي ساختگرايي و هرمنوتيك، هيوبرت دريفوس و پل رابينو، ترجمه حسين بشيريه، تهران: نشر ني.

·     كاستلز، مانوئل(1380) عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ظهور جامعة شبكه‏اي، ترجمة احد عليقليان و افشين خاكباز، ويراستة علي پايا، تهران: طرح نو.

·         آدورنو(1380) صنعت فرهنگي، ترجمه مراد فرهادپور، فصلنامه ارغنون،شماره 18.

·         گيبنز، جان آر(1381) سياست پست مدرنيته، ترجمه منصور انصاري، تهران: گام نو.

·         كاظمي عباس(1384) زندگي روزمره در مراكز خريد شهر تهران، رساله دكتري دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.

·         لاجوردي، هاله(1382)بازنمايي زندگي روزمره در سينما، رساله دكتري، دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران.

·         de certeau(1998)" the practice of Everyday  Life" in John Storey , Cultural Theory and Popular Culture, London: Prentice Hall

·         Barthes, R.(1973) Mythologies, London: Paladin

·         Fisk, John (1994) Television Culture, London: Routledge

·         Fisk, John (1998) Understanding Popular Culture , London: Routledg

·         Morley, David (1986) Family Television: Cultural Power And Domestic Leisure, London: Routledge

·         Douglas,M and Isherwood,B(1996) The World of Goods: Towards an Anthropology of Consumption, London: Routledge

·         Gardiner. E, Michael(2000) Critiques of Everyday Life, New York: Routledge

·         Highmore, Ben (2002)Everyday Life and Cultural theory , An Introduction, London and New York : Routledge.

·         Storey John (1999)Cultural Consumption and Everyday Life, New York: Arnold

·         Bear, Alejander(2001) Consuming history and memory trough mass media products, European journal of cultural studies, vol 4(4),491- 501.

·         Mitchell,W.J.T(2002) Showing seeing: a critique of visual culture, Journal of visual culture, vol(2),165 – 181.

·         Green, Nicola(2001) How everyday life become virtual, Journal off consumer Culture, vol 1(1): 73 – 92.

·         Dibbel, Julian. "A Rape in Cyberspace (1993)." Village Voice. Accessed 2 March 2004. www.juliandibbell.com/texts/bungle.html

·         Raymond, Diane. 2003. “Popular Culture and Queer Representation: A Critical Perspective.” Pp. 98-110 in Gender, Race, and Class in Media. Thousands Oaks, California: Sage

 

 

 

لینک
شنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸٤ - عباس كاظمي

   شرح درس: تاريخ تكوين علوم اجتماعي   

زمان كلاس: سه‏شنبه ساعت 2-4 و  چهارشنبه ساعت10-12

سرفصل هاي درس:

ü      پيدايش علم اجتماعي در فرانسه(دوركيمي ها و سنت پوزيتيويسم)

ü      تكوين علم اجتماعي در فرانسه(ساختارگرائي، پساساختارگرائي و پست مدرنيسم)

ü      علوم اجتماعي در انگلستان(دارونيسم اجتماعي)

ü       تكوين علوم اجتماعي در انگلستان(الريش بك، گيدنز ولش)

ü      علوم اجتماعي در آلمان(سنت ماركسي)

ü      علوم اجتماعي در آلمان (سنت وبري و هرمنوتيك)

ü      علوم اجتماعي در ايتاليا

ü      علوم اجتماعي در امريكا(از سوروكين تا پارسنز)

ü      علوم اجتماعي در امريكا(سنت كنش متقابل نمادين)

ü      علوم اجتماعي در ايران (تكوين جامعه شناسي و انسانشناسي)

ü      علوم اجتماعي در ايران(تكوين علم ارتباطات)

 

منابع مفيد براي مطالعه

1.       علوم اجتماعي و سير تكويني آن، تاليف احسان نراقي،نشر فرزان روز.

2.       جامعه‏شناسي جامعه شناسي در ايران، دكتر تقي آزاد ارمكي، موسسه نشر كلمه.

3.       خاستگاه جامعه شناسي، جي. اچ. ابراهام، ترجمه احمد كريمي.

4.       نظريه‏هاي جامعه اطلاعاتي، فرانك وبستر، ترجمه اسماعيل قديمي.

5.       تاريخ انديشه اجتماعي، ج 2، بانز و بكر، ترجمه جواد يوسفيان.

6.       نظريات و مفاهيم ارتباطات جمعي، هرمز مهرداد،ناشر؛ موسسه فرهنگي ـ پژوهشي فاران.

 

 

در طول ترم سه كنفرانس كلاسي توسط دانشجويان ارائه خواهد شد.

موضوعات كنفرانس

ü      وضعيت علم ارتباطات در ايران

ü      وضعيت جامعه شناسي در ايران

ü      وضعيت علوم اجتماعي در يكي از كشورها

اسامي دانشجويان بعد از قطعي شدن در وبلاگ درج خواهد شد.

لینک
جمعه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٤ - عباس كاظمي

   براي تحقيق درس سازمان رسانه‏اي   

 

سوالاتي كه براي تحقيق سازمان رسانه‏اي مي‏تواند مورد توجه ما باشد را در زير مي‏آوريم. بديهي است كه مي‏تواند سوالات بيشتري توسط شما اضافه شود يا برخي سوالات  كه تناسب چنداني با  برخي موضوعات نداشته باشند، حذف گردند و اما سوالات:

  1. تاريخچه سازمان رسانه‏اي مورد نظر: اينكه اين سازمان چه وقت تشكيل شد؟، توسط چه كساني ايجاد شد؟ انگيزه و هدف تاسيس چه بود؟ و براي رفع چه نيازي پديد آمده است؟
  2. اقتصاد سازمانهاي رسانه‏اي: منابع اوليه سازمان را چه كسي يا كساني تامين كرده‏‏‏اند؟ مالكيت سازمان توسط چه كسي است؟ اعضاء موسس چه ميزان از منابع مالي را تامين مي‏كنند؟ آيا بودجه‏اي مشخص توسط مجلس براي سازمان مورد نظر تصويب مي‏شود؟سازمان با چه گورههائي سروكار دارد و نيازهاي چه گروهها و شركتهائي را تامين مي‏كند؟ تلقي مديران از بازار رسانه‏اي چيست؟ چگونه از رقابت سازماني سخن مي‏گويند؟ آيا با سازمانهائي احساس رقابت مي‏كنند؟ ميزان مشتري مداري سازمان چقدر است؟ مخاطبان و مشتريان سازمان را چگونه مي‏توان دسته بندي كرد؟ ايا سازمان در ازاي ارائه خدمات از مصرف كنندگان پول دريافت مي‏كند؟ چگونگي سازوكار توليد محتوي در سازمان. چگونگي ويرايش محتوي. آياسازمان از نحوه و ميزان مصرف توليدات خود ارزيابي دارد؟
  3. تبليغات و توليد آگهي‏ها: آگهي تبليغاتي چه سهمي در تامين منابع مالي سازمان دارند؟ شرايط مالي اخذ اگهي ها.  شرايط و ضوابط پخش و توليد آگهي‏ها. نحوه تعامل سازمان با شركتهاي تجاري. تلقي و ديافت سازمان از آگهي هاي تجاري و تبليغاتي. مسئله تعارض منافع عمومي و منافع خصوصي شركتها توسط سازمان چگونه حل و فصل مي شود؟ دايره بازار جغرافيائي در تبليغات در سازمان مورد نظر چقدر است؟
  4. فضاي فيزيكي سازمان و تعداد نيروي انساني: مساحت، وسعت، تعداد طبقات،نحوه تقسيم بندي فضائي ، تعداد نيروي انساني شاغل در سازمان، ميزان و طبقه بندي نيروي انساني بر مبناي تحصيلات.
  5. مديريت در سازمان: سازمان داري چه نوع مديريتي است؟ سلسله مراتب سازماني چگونه است؟ اهداف اعلام شده و اهداف اعلام نشده سازمان چيست؟ آيا اساسنامه مشخصي وجود دارد؟ فرايند جذب و استخدام نيرو چگونه است؟ آيا سازمان ارزيابي از عملكرد خود دارد و اين عملكرد را چگونه انجام مي‏دهد؟ نقش روابط عمومي در ارزيابي عملكرد سازمان و..
  6. نقد وبررسي سازمان: عملكرد سازمان، سازمان چه ارزشها و منافعي را تضمين مي‏كند؟ خطوط قرمز سازمان چيست؟ سازمان به نفع چه حزب يا گروهي فعاليت مي‏كند؟(توجه داشته باشيد كه سوگيري هاي موجود در سازمان را نمي‏توان به طور مستقيم از مسئولان سازمان فهميد).

 

براي مطالعه بيشتر در باب اقتصاد سازمانهاي رسانه اي به آرشيو همين وبلاگ مراجعه كنيد.

لینک
پنجشنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸٤ - عباس كاظمي

   سرفصل هاي درس جامعه شناسي اقناع و تبليغ   

 

ü       تاريخچه اقناع و تبليغ

ü       ماهيت ارتباط اقناعي

ü       روانشناسي اقناع

ü       طرح هاي تغييير نگرش

ü       تاريخچه آگهي هاي بازرگاني

ü       ساختن آگهي ها

ü       تبليغات جنسيتي

ü       نشانه شناسي تبليغات

 

10 نمره در اين كلاس به تحقيقات شما اختصاص دارد اما موضوعا تحقيقات مي‏تواند در يكي از اين مقولات جاي بگيرد:

1.      تبليغات راديوئي

2.      تبليغات تلويزيوني

3.      تبليغات ديواري

4.      تبليغات روزنامه اي و مطبوعاتي

5.      تبليغات اينترنتي

 

مراحل تحقيق شما بدين ترتيب خواهد بود:

ü       ثبت و ضبط يك مرحله تبليغاتي كه دوره زماني يا مكاني مشخصي را در بر مي‏گيرد.

ü       طبقه بندي آگهي‏ها و انواع تبليغات

ü       تحليل محتوي پيامها(ارزشها، مفاهيم و..)

ü       كشف تكنيكهاي اقناعي نهفته در آنها

ü       نقد و بررسي وارزيابي پيامها

 

كتابهائي كه در اين درس از آنها استفاده خواهيم كرد بدين قرارند:

1.      ارتباط اقناعي، اتولر بينگر، ترجمه علي رستمي، انتشارات مركز تحقيقات و سنجش برنامه‏اي،1376.

2.      عصر تبليغات، آنتوني پراتكانيس و اليوت آرنسون، ترجمه دكتر كاووس سيد امامي و محمد صادق عباسي، انتشارات سروش،1379.

3.      مديريت تبليغات، محمود محمديان، انتشارات حروفيه،1382.

4.      چگونه آگهي تبليغاتي بسازيم، هانتلي بالدوين، ترجمه حميد گرشاسبي، انتشارات سروش،1383.

5.      مجموعه مقالات، نخستين همايش صنعت تبليغات ايران،انتشارات اداره كل تبليغات، وزارت ارشاد، 1379.

 

 

لینک
یکشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٤ - عباس كاظمي

   دروس ترم جاری   

برنامه كلاسهاي ترم جاري بنده  در دانشگاه تهران بدين قرار است:

  1. يكشنبه 12-10 جامعه شناسي تبليغات
  2. سه شنبه 12-10 جامعه شناسي سازمانهاي رسانه اي
  3. چهارشنبه 13-10 تاريخ تكوين علوم اجتماعي
  4. چهارشنبه 2-4 مصرف رسانه  و زندگي روزمره
لینک
چهارشنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸٤ - عباس كاظمي